">

خسارت سوسک شاخک بلند خرما (jebusaea hammerschmidti) روي نخل مزمن بوده و به كندي طي سالها توسعه مي يابد. در هر حال آلودگي هاي مكرر منجر به ضعف درخت، كاهش عملكرد، كاهش طول عمر و ممكن است در نهايت منجر به مرگ گردد. سوسك چوبخوار خرما در سال يك نسل دارد. ظهور سوسكها تدريجي و به آب و هواي منطقه بستگي دارد. پرواز سوسكها از اواخر خرداد تا اواسط مرداد ديده شده است. زندگي سوسك ها - 20 15روز طول ميكشد. پس از جفتگيري حشرات ماده در تاج درخت نزديك قاعده دمبرگهاي جوان تخمريزي مي كنند. لاروهـاي جوان ابتدا قـاعده بـرگ را سوراخ كرده و بـه داخل سـاقه كلفت دمبـرگ نفوذ مي نمايد. پس از مدتي تغذيه، دالانهاي لاروي ساخته ميشود. بتدريج كه لارو بزرگ مي شود، حجم دالانها نيز بزرگتر شده و لارو بـه طـرف عمق تاج درخت فـرو مي رود و تـا بهار سـال آينده از چـوب تغذيه مي كند

اطلاعات بیشتر در مورد این آفت

درختان مورد حمله

درختان نخل

میزان استفاده

یک بار در سال

زمان استفاده

اواخر اسفند تا اواخر خرداد