">

سوسک سرخرطومی حنایی(Rhynchophorus ferrugineus) از مهمترین آفات نخل در کشورهای مختلف از جمله کشور ما میباشد.اولین بار خسارت این آفت در باغات اطراف شهرستان سراوان مشاهده شد.خسارت اصلی این آفت در زمان لاروی است.لاروها تمام زمان لاروی خود را در داخل نخل سپری مینماید و ضمن تغذیه از آوندها ،جوانه مرکزی و غلافهای تازه و لیفی نشده برگ کانال هایی در جهات مختلف ایجاد می کند. از آنجا که این آفت باعث مرگ نخل میشود یکی از مهمترین آفات خرما میباشد.

اطلاعات بیشتر در مورد این آفت

درختان مورد حمله

انواع نخیلات مثمر و زینتی

میزان استفاده

یکبار در سال

زمان استفاده

اوایل تیر