">قارچ های خاکزی همچون : پیتیوم ، فوزاریوم ، فیتوفتورا، رایزوکتونیا و...غالبا عوامل پوسیدگی ریشه درگیاهان می باشند. پوسیدگی ریشه معمولا با شرایط بد زیستی مانند خاک سنگین، که یا اکسیژن نداشته و یا خروجی برای آب اضافی (زهکش) ندارد، همراه است . نشانه های اولیه بیماری شامل: کند شدن رشد و زردی و ریزش برگها می باشد که قبل از هر چیزی موجب اختلال در عملکرد ریشه و جذب آب و عناصر غذایی می شود. در موارد شدید، پژمردگی دائم وخزان برگ ایجاد شده و درصورت عدم عملیات کنترلی گیاه دچار زوال و مرگ می شود. در بررسی ظاهری ریشه های آلوده، علائم تغییر رنگ پوست و لهیدگی بافت ودیده می شود ..

موارد استفاده

مرکبات، درختان سوزنی برگ، درختان پهن برگ زینتی

میزان استفاده

یک بار در سال

زمان استفاده

در بازه فروردین- اردیبهشت و یا مهر-آبان